S69527/2006
NO UCH SE UCH
Cc's Exclusive Living
S12161/2005
Toutchstone Jack Sprat
S52941/2002
AU CH INT UCH IT CH SE UCH SE V-02 SE V-03
Myrmidon Jack Nimiss
ANKC1323814
AU CH
Myrmidon Jack Niz
ANKC3100003846
AU CH
Malung/jr Muscara Miss
S19270/2003
AU CH SE UCH
Myrmidon Jack Tara
ANKC2100063670
AU CH
Myrmidon Jack Rascal
ANKC1500096
AU CH
Myrmidon Jack Tasse
S11369/2004
SE UCH
Cc's Black Eyed Pea
S54111/2002
NO UCH NO V-03 SE UCH
Bushwack's Aussie Darwin

ANKC2100063670
AU CH
Myrmidon Jack Rascal

S52942/2002
AU CH SE UCH
Tihany Jay Azia

S12314/2002
Mavis


Uppgift saknas


Uppgift saknas